Công văn 5954/BNV-TCBC của Bộ trưởng Bộ nội vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần nghị quyết số 18-NQTW

Có hiệu lực từ ngày: 05/12/2018

quy định mới

Cùng chuyên mục