• 1900 54 55 86
  • info@cpcs.vn

Điểm tin văn bản pháp luật y tế mới ban hành - Thông tư số 02/2019/TT-BYT

Thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 21/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 5 yếu tố bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép tại nơi làm việc

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 87 Luật An toàn, vệ sinh laođộngnăm 2015; điểm a Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 39/2016/NĐ-CPngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật An toàn, vệ sinh lao động; Khoản 2 Điều 3 Luật tiêu chuẩn, quychuẩn kỹ thuật Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BYT quychuẩn kỹ thuật quốc gia về 5 yếu tố bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc chophép tại nơi làm việc để tạo hành lang pháp lý thực hiện các quy địnhvề an toàn, vệ sinh lao động. 

Cùng chuyên mục

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Xin cấp Chứng chỉ hành nghề bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

Khán giả Trần Minh Hùng gửi đến chương trình câu hỏi như sau: "Tôi được đào tạo là Bác sỹ Y học cổ truyền,...

Bản tin điện tử "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 2/2019

Từ ngày 01/3/2019 chính thức triển khai bệnh án điện tử; Văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về khám chữa bệnh khi làm mất thẻ BHYT

Khán giả Nguyễn Thanh Huyền gửi đến chương trình câu hỏi: "Tôi tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng làm mất thẻ...