Điểm tin văn bản pháp luật y tế mới ban hành - Thông tư số 02/2019/TT-BYT

Thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 21/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 5 yếu tố bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép tại nơi làm việc

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 87 Luật An toàn, vệ sinh laođộngnăm 2015; điểm a Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 39/2016/NĐ-CPngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật An toàn, vệ sinh lao động; Khoản 2 Điều 3 Luật tiêu chuẩn, quychuẩn kỹ thuật Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BYT quychuẩn kỹ thuật quốc gia về 5 yếu tố bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc chophép tại nơi làm việc để tạo hành lang pháp lý thực hiện các quy địnhvề an toàn, vệ sinh lao động. 

Cùng chuyên mục

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Làm thế nào để đăng ký hiến mô, tạng hoặc hiến xác và những cơ sở nào được phép lấy và ghép mô, tạng?

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Thông tư số 19/2019/TT-BYT, số 20/2019/TT-BYT, số 21/2019/TT-BYT

Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái...

Bản tin "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 9/2019

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Hà Nội;Vụ...

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về mang thai hộ và thụ tinh trong ống nghiệm

"Việc mang thai hộ hiện nay được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể đến đâu để thực hiện phương...