Dự thảo Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

1. Bản Dự thảo ngày 25 tháng 4 năm 2019 2. Công văn gửi Chi cục Dân số - KHHGĐ các tỉnh thành phố về việc góp ý Dự thảo Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Cùng chuyên mục

Tải về

Thông tư số 26/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019

Thông tư quy định về danh mục thuốc hiếm

Tải về

Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019

Thông tư quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm...

Tải về

Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 30/7/2019

Thông tư quy định tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự...