Thông tư 36/2018/TT-BTC lập dự toán, quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán,, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức