Quyết định số 3854/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 19/2019/TT-BYT

Thông tư 36/2018/TT-BTC lập dự toán, quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán,, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức