• 1900 54 55 86
  • info@cpcs.vn
Tải về

Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019

Thông tư số 03/2019/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung...

Tải về

Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/1/2015 và Nghị định số 98/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016

Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích...

Tải về

Quyết định số 2603/QĐ-BYT ngày 21/6/2019

Quyết định số 2603/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV

Tải về

Quyết định số 2602/QĐ-BYT ngày 21/6/2019

Quyết định số 2602/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III

Tải về

Quyết định số 2601/QĐ-BYT ngày 21/6/2019

Quyết định số 2601/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng II

Tải về

Quyết định số 2600/QĐ-BYT ngày 21/6/2019

Quyết định số 2600/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng...

Tải về

Quyết định số 2599/QĐ-BYT ngày 21/6/2019

Quyết định số 2599/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng...

Tải về

Quyết định số 2598/QĐ-BYT ngày 21/6/2019

Quyết định số 2598/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng...

Tải về

Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016

Quyết định số 2348/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới

Tải về

Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/09/2018

Quyết định số 1092/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam