Tải về

Quyết định 5518/QĐ-BYT ngày 11/9/2018

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch Chương trình Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam đến năm 2020

Tải về

Quyết định số 105/QĐ-TCDS ngày 10/5/2013

Quyết định số 105/QĐ-TCDS Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch...

Thông tư 36/2018/TT-BTC lập dự toán, quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán,, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,...